จังหวัดเชียงราย   >>     อำเภอแม่สรวย (โรงเรียนทั้งหมด 59 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา2รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง2รัฐบาล-
โรงเรียนดอยเวียงวิทยา2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านขุนสรวย2รัฐบาลอนุบาล 1 - ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสลี2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดอยช้าง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดินดำ2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่า2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านท่าก๊อพลับพลา2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)2รัฐบาลอนุบาล-ป.6
โรงเรียนบ้านปางหก2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปางหลวง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปางอ้อย2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านมังกาล่า2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านร้องบง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านวาวี2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสันก้างปลา2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองผำ2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหัวฝาย2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยกล้า2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยส้าน2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเลาลี2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่น้ำขุ่น2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแสนเจริญ2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโป่งกลางน้ำ2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง2รัฐบาลอนุบาล-ป.6
โรงเรียนวาวีวิทยาคม2รัฐบาล-
โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา2รัฐบาล-
โรงเรียนห้วยสะลักสาขาห้องเรียนกิ่วจำปี2รัฐบาล-
โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กแม่สรวย2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลเรืองปัญญา2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย2รัฐบาล-
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา2รัฐบาล-
โรงเรียนเวียงผาวิทยา2รัฐบาล-
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม2รัฐบาล-