จังหวัดลำพูน   >>     อำเภอแม่ทา (โรงเรียนทั้งหมด 47 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านกอลุง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านจำตาเหิน1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดงสารภี1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดอยครั่ง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดอยคำ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดอยคำ สาขาแม่ขนาด1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดอยแก้ว1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทากู่1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทาขุมเงิน1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทาชมภู1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทาทุ่งหลวง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทาทุ่งไผ่1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทาปลาดุก1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทาป่าสัก1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทาป่าสัก สาขาบ้านขุนตาล1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทาป่าเปา1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทาสองท่า1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี๊ยะ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าเลา1รัฐบาลอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านปงผาง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านผาตั้ง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านร้องเรือ1รัฐบาลปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านศรีทรายมูล1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านศรีป้าน1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสบเมย1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสวนหลวง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสัน1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองยางไคล1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองยางไคล สาขาท้องฝาย1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหล่ายทา1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเหมืองลึก1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่เมย1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่เมย สาขาแม่เหล็ก1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดทากาศ1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดอรัญญาราม1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดเกาะสบชัย1รัฐบาล-
โรงเรียนอนุบาลบ้านทา1เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม1รัฐบาล-