จังหวัดร้อยเอ็ด   >>     อำเภอเสลภูมิ (โรงเรียนทั้งหมด 85 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนขวาววิทยาคาร3รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง3รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว3รัฐบาล-
โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านกลางเสลภูมิ3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านกุดเรือ3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านคอกควาย(ประชาอำนวย)3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดงหวาย3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม3รัฐบาลก่อนประถมศึกษา-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทรายมูล3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านท่าม่วง3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านท่าสี3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านท่าไคร้3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนากระตึบ3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาวี3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาเมือง3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาแพง3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อย3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบากหนองเทา3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลา3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าขี3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านพันขาง3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านยาง3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านลาด3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านวังเข3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก3รัฐบาลอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านสีเสียด3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองกุง3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองจอก3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองตุ3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น3รัฐบาลอนุบาล 1 - ม.3
โรงเรียนบ้านหนองฟ้า3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือ3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองสิม3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองหงษ์3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองฮาง(ขวัญเมือง)3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหัวคู3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเมืองไพร(เมืองไพรวิทยาคาร)3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแห่3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโจด3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโนนยาง3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก3รัฐบาลอนุบาล- ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านโสกเตย3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา3รัฐบาล-
โรงเรียนวังหลวง3รัฐบาล-
โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม27รัฐบาลม.1-ม.6
โรงเรียนวัดศรีทองนพคุณ3เอกชน-
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ3เอกชนอ1-ป5
โรงเรียนสหมิตรพิทยา3เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง3รัฐบาล-
โรงเรียนเสลภูมิ3รัฐบาล-
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม3รัฐบาล-
โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์3เอกชนอ1,ป1อ1-อ3-ม3
โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี3รัฐบาล-
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร3รัฐบาล-
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด3รัฐบาล-