จังหวัดเชียงราย   >>     อำเภอเมืองเชียงราย (โรงเรียนทั้งหมด 100 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์1เอกชนเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล
โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์1เอกชนอ1-ม3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย1รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง1รัฐบาล-
โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม1รัฐบาล-
โรงเรียนดอยลานพิทยา1รัฐบาล-
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์1รัฐบาล-
โรงเรียนทบอ.บริบูรณ์ธนวัฒน์1เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนธารทิพย์1เอกชนม1-ม3
โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านขัวแคร่1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านจะคือ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านจำบอน1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านจำหวาย1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดอยฮาง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทรายงาม1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านท่าสาย1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนางแล1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนางแลใน1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านน้ำลัด1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปางขอน1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปางคึก1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปางลาว1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปุยคำ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าก๊อ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่ายางมน1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าสักไก่1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านผาขวางพัฒนา1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านผาขวางพัฒนา สาขาบ้านแคววัวดำ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านผาลั้ง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านผาเสริฐ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านฟาร์มสัมพันธ์กิจ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านรวมมิตร1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านรวมมิตร สาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านริมกก1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านริมลาว1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านร่องเผียว1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสันกลาง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสันต้นขาม1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)สาขาบ้านสหมิตรพัฒนา1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหัวดง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหัวดอย1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยขม1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยชมภู1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยทราย1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเวียงกลาง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเวียงกือนา1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่กรณ์1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโป่งช้าง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโละป่าตุ้ม1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านใหม่1รัฐบาล-
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย1เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา1รัฐบาล-
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา1เอกชนป1-ม3
โรงเรียนสันติวิทยา1เอกชนอ1-ม3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม1รัฐบาล-
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 21รัฐบาล-
โรงเรียนห้วยพลูพิทยา1รัฐบาล-
โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม1รัฐบาล-
โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา1รัฐบาล-
โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)1รัฐบาล-
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตศึกษา1เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กเชียงราย1เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลปรียาพร1เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลพรรณี1เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลริมกก(บ้านสันต้นเปา)1รัฐบาล-
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย1รัฐบาล-
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก1รัฐบาล-
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)1รัฐบาล-
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย1รัฐบาล-
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)1รัฐบาล-
โรงเรียนเชียงรายมอนเตสซอรี่1เอกชนม1-ป6
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม1เอกชนอ1-ม5
โรงเรียนเมืองเชียงราย1รัฐบาล-
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม1รัฐบาล-
โรงเรียนแม่มอญวิทยา1รัฐบาล-
โรงเรียนแม่ยาววิทยา1รัฐบาล-