จังหวัดนครนายก   >>     อำเภอเมืองนครนายก (โรงเรียนทั้งหมด 62 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์1รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง1รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา)1รัฐบาล-
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม1รัฐบาล-
โรงเรียนนวมราชานุสรณ์1รัฐบาล-
โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดพราหมณี1เอกชนม1-ม3
โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี1เอกชนอ1-ม3
โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี)1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านชวดบัว1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ1รัฐบาล-
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา1รัฐบาล-
โรงเรียนมัธยมศรีจุฬา1รัฐบาล-
โรงเรียนวังดอกไม้1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดกุฏิการาม(สามัคคีวิทยาคาร)1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดกุดตะเคียน1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดคลองโพธิ์1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดคีรีวัน1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดดอนยอ1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดท่าชัย1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดท่าด่าน1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดท่าทราย1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดธรรมปัญญา1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบางปรัง1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบางหอย1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดพราหมณี1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดวังตูม1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดวังปลาจีด1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดวังยายฉิม1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดวังไทร1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดศรีจุฬา1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดสบกเขียว1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดสันตยาราม1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดสุวรรณศิริ1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดหนองทองทราย1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 81รัฐบาล-
โรงเรียนวัดหุบเมย1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดเกาะกระชาย1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดโคกลำดวน1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดใหม่บำเพ็ญผล1รัฐบาล-
โรงเรียนสาริกา1รัฐบาล-
โรงเรียนหัวเขาแก้ว1รัฐบาลอนุบาล - ป.6
โรงเรียนอนุบาลคุณากร1เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลจุฬาทิพพ์1เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลนครนายก1รัฐบาล-
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)1รัฐบาล-
โรงเรียนเมืองนครนายก1รัฐบาล-
โรงเรียนเหลียวหัว1เอกชนป1-ป6