จังหวัดร้อยเอ็ด   >>     อำเภอเชียงขวัญ (โรงเรียนทั้งหมด 23 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดอนสำราญ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดอนแดง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านธาตุประทับ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบุ่งค้าแก่งข่า1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านพลับพลา1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านมีชัย1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองแก่ง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหมูม้น1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเกษมสุข1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเขือง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแมด1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโนนข่า1รัฐบาล-
โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม1รัฐบาล-
โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์1รัฐบาลปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเชียงขัวญพิทยาคม1รัฐบาล-