จังหวัดเชียงใหม่   >>     อำเภอฮอด (โรงเรียนทั้งหมด 42 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม5รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านกองลอย5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านกองหิน5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านกิ่วลม5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านขุน5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดงดำ5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดอกแดง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดอยคำ5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านตาลเหนือ5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านตาลใต้5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านตีนตก5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทุ่ง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทุ่ง สาขาทุ่งยง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาคอเรือ5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาฟ่อน5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบ่อสลี5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านผาแตน5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านพุย5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านวังกอง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านวังลุง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านวังลุง สาขาธีระวิทยา5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหลังท่อ5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหางดง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยฝาง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเตียนอาง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแควมะกอก5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่งูด5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่ลอง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่ลาย5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่สะนาม5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่อมลอง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่โถ5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโค้งงาม5รัฐบาล-
โรงเรียนอนุบาลเรือนคำ5เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนฮอดพิทยาคม5รัฐบาล-