จังหวัดเชียงใหม่   >>     อำเภออมก๋อย (โรงเรียนทั้งหมด 41 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย5รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด5รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่5รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สาขาบ้านแม่เทย5รัฐบาล-
โรงเรียนตรีมิตรวิทยา5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านขุนตื่น5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านซิแบร5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านตุงติง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านตุงลอย5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาเกียน5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาไคร้5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านผาปูน5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านมูเซอ5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านยางครก5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านยางเปา5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านยางเปียง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านยางแก้ว5รัฐบาลอนุบาลปีที่1-ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านสบลาน5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหลวง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห่างหลวง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก5รัฐบาลอนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านอูตูม5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่สะเต5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่โขง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านใบหนา5รัฐบาล-
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม5รัฐบาล-
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม5รัฐบาล-