จังหวัดสงขลา   >>     อำเภอหาดใหญ่ (โรงเรียนทั้งหมด 90 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนกอบการญจน์ศึกษา2เอกชนอ1-ม3
โรงเรียนกิตติวิทย์2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ2เอกชนอ1-ม1
โรงเรียนคูเต่าวิทยา2รัฐบาล-
โรงเรียนชาตรีวิทยา2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย2รัฐบาล-
โรงเรียนดรุณวิทยา2เอกชนอ1-ม6
โรงเรียนดรุณศึกษา2เอกชน-
โรงเรียนดารุลอัฎฟาลมูลนิธิ2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนทวีรัตน์2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม2รัฐบาล-
โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา2รัฐบาล-
โรงเรียนธิดานุเคราะห์2เอกชนอ1-ม6
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนบ้านคลองปอม2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง)2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านคลองเปล2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านควน2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านฉลุง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทุ่งงาย2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทุ่งจัง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้า2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านท่าไทร2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาแสน2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบางแฟบ2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบึงพิชัย2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านวังพา2รัฐบาลอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านวังหรัง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหินผุด2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเกาะนก2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเกาะหมี2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโปะหมอ2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านใต้2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านไร่2รัฐบาล-
โรงเรียนพลวิทยา2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์16รัฐบาลมัธยมศึกษา
โรงเรียนพะตงวิยามูลนิธิ2เอกชน-
โรงเรียนพัฒนศึกษา2เอกชนอ1-ม3
โรงเรียนวรพัฒน์2เอกชนอ1-ป4
โรงเรียนวัดคลองแห2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 112รัฐบาล-
โรงเรียนวัดควนเนียง2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดดอน2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 1982รัฐบาล-
โรงเรียนวัดท่าข้าม2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดท่านางหอม2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดท่าแซ2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบางลึก2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดพรุเตาะ2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดม่วงค่อม2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดศีรษะคีรี2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดหูแร่2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดเขากลอย2รัฐบาลประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดเทพชุมนุม2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดแม่เตย2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ2รัฐบาลปฐมวัย-ป.6
โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา2เอกชนอ1,ป1-ป6
โรงเรียนศรีนคร2เอกชนอ1-ม3
โรงเรียนศรีสง่างวงศ์2เอกชนอ1-ป4
โรงเรียนสงขลาวัฒนา2เอกชนอ1-ม3
โรงเรียนสมัยศึกษา2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนสวัสดิ์บวร2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนส่องแสงวิทยา 19972เอกชนอ1-ม1
โรงเรียนส่องแสงวิทยา 20002เอกชน-
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม2รัฐบาล-
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์2รัฐบาล-
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 22รัฐบาล-
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา2รัฐบาล-
โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา2รัฐบาล-
โรงเรียนอนุบาลกาญจนวนิช2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลบุญเลิศอนุสรณ์ (สหวิทยา)2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลมณีสุข2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลสุพัฒโน2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลอรัญดร2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา2รัฐบาล-
โรงเรียนแสงทองวิทยา2เอกชนป1-ม6