จังหวัดนครศรีธรรมราช   >>     อำเภอหัวไทร (โรงเรียนทั้งหมด 50 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม3รัฐบาลอนุบาล -มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร3รัฐบาลอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนทรายขาววิทยา3รัฐบาล-
โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์3รัฐบาล-
โรงเรียนบำรุงวิทยา3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านควนทะเลมอง3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านท่าเตียน3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบางโหนด3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปากพรุ3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านลากชาย3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านลำคลอง3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสระนอก3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองบอน3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหน้าศาล3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหัวไทร3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเกาะสุด3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโคกทราย3รัฐบาล-
โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา3เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนวัดควนชะลิก3รัฐบาล-
โรงเรียนวัดฉิมหลา3รัฐบาล-
โรงเรียนวัดดอนผาสุก3รัฐบาล-
โรงเรียนวัดทะเลปัง3รัฐบาล-
โรงเรียนวัดท่าเสริม3รัฐบาล-
โรงเรียนวัดท้ายโนต3รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบางตะพาน3รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบูรณาวาส3รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบ่อโพง3รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบ้านด่าน3รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบ้านราม3รัฐบาล-
โรงเรียนวัดปากระวะ3รัฐบาล-
โรงเรียนวัดปากเหมือง3รัฐบาล-
โรงเรียนวัดรามแก้ว3รัฐบาล-
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์3รัฐบาล-
โรงเรียนวัดหน้าสตน3รัฐบาลประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)3รัฐบาล-
โรงเรียนวัดหัวลำภู3รัฐบาล-
โรงเรียนวัดอิมอญ3รัฐบาล-
โรงเรียนวัดอู่แก้ว3รัฐบาล-
โรงเรียนวัดแหลม3รัฐบาล-
โรงเรียนวัดโคกพิกุล3รัฐบาล-
โรงเรียนวัดโคกยาง3รัฐบาล-
โรงเรียนวัดโคกสูง3รัฐบาล-
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)3รัฐบาล-
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์3รัฐบาล-
โรงเรียนห้วยน้ำเย็น มิตรภาพ1123รัฐบาล-
โรงเรียนเขาพังไกร3รัฐบาล-
โรงเรียนเจริญพงศ์วิทยา3เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนแหลมราษฏร์บำรุง3รัฐบาล-
โรงเรียนไพศาลศึกษา3เอกชนอ1-อ3