จังหวัดขอนแก่น   >>     อำเภอสีชมพู (โรงเรียนทั้งหมด 54 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม5รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มสาขาบ้านห้วยทรายขาว5รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา5รัฐบาลอบ.1 - ป.6
โรงเรียนซำยางวิทยายน5รัฐบาล-
โรงเรียนท่ากุญชร5รัฐบาล-
โรงเรียนนาจานศึกษา5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านซำจำปา5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านซำยาง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านท่าช้าง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาจานนาเจริญ5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาอุดม5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบริบูรณ์5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าน5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านผาขาม5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านพงษ์5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านศรีสุข5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสันติสุข5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองแดง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองโก5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโคกกุง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโคกกุงสาขาบ้านหินลาดทุ่งโพธิ์5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโคกม่วง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโนนงาม5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโนนทองหลางประชาสรรค์5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ5รัฐบาล-
โรงเรียนผาขามวิทยายน5รัฐบาล-
โรงเรียนภูห่านศึกษา5รัฐบาล-
โรงเรียนสีชมพูศึกษา5รัฐบาล-
โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม5รัฐบาล-
โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา25รัฐบาลมัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสีชมพู5รัฐบาล-
โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม5รัฐบาล-
โรงเรียนแสงบัวทอง5รัฐบาล-
โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว5รัฐบาลอ.1-ป.6
โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม5รัฐบาล-