จังหวัดอุบลราชธานี   >>     อำเภอสำโรง (โรงเรียนทั้งหมด 53 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านกะแอก4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านกะแอกน้อย4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านขามป้อม4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านคำสว่าง4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านคุ้ม4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านค้อน้อย4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านค้อบอน4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทรายทอง4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนางาม4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาดี(อำเภอสำโรง)4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนานวล4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาแก4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบอน4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบุ่ง4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านผับแล้ง4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านผำ4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านวังคก4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองบัว4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองมัง4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(อำเภอสำโรง)4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองหิน4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองเทา4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหว้าน4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหินแห่4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห่องขอน4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห่องยูง4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านอาเลา4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเปือย4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแกนาคำ4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโคกก่อง4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโนนสัง4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุล4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโนนแคน4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโปร่ง4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโพนงาม4รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโพนเมือง4รัฐบาล-
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร4รัฐบาล-
โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์4รัฐบาล-