จังหวัดปัตตานี   >>     อำเภอสายบุรี  (โรงเรียนทั้งหมด 38 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า3รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า3รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ3รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 1133รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น (แก้วมะแป้น)3รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านกะลาพอ3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านกาหงษ์3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านจะเฆ่3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านจ่ากอง3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านช่องแมว3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านตะบิ้ง3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบน3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบาเลาะ3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบาโงมูลง3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบาโงยือริง3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบือเระ3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปายอ3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าม่วง3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านพอเหมาะ3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านละหาร3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านละอาร์3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านลานช้าง3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านวังไชย3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสือดัง3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเจาะกือแย3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแซะโมะ3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโตะบาลา3รัฐบาล-
โรงเรียนวัดโบกขรณี3รัฐบาล-
โรงเรียนสายบุรี(แจ้งประชาคาร)3รัฐบาล-
โรงเรียนสายบุรีอิสลามศึกษามูลนิธิ3เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนอนุบาลอนุสรณ์3เอกชนอ1-ม3
โรงเรียนฮั้วหนำ3เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ) 3รัฐบาลตั้งแต่ระดับอนุบาล1 ถึงระดับชั้นระถมศึกษาปีที่ 6