จังหวัดสระบุรี   >>     อำเภอวิหารแดง (โรงเรียนทั้งหมด 26 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)2รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)2รัฐบาล-
โรงเรียนบำรุงปัญญา2เอกชนป1-ป6
โรงเรียนบ้านบางกง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหัวถนน2รัฐบาล-
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดคลองยาง2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดคลองใหม่2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบ้านดอน2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร)2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดสร้างบุญ2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดหนองไทร2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดเจริญธรรม2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)2รัฐบาล-
โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง2รัฐบาล-