จังหวัดลำพูน   >>     อำเภอลี้ (โรงเรียนทั้งหมด 49 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่2รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน2รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านกลาง (มิตรภาพ 17)2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดงสักงาม2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนากลาง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาทราย2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบวก2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปวงคำ2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปาง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปางส้าน2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปู2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าคา2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าจี้2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านผาต้าย2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านผาลาด2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านลี้2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านวังมน2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสันวิไล2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหล่ายท่า2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยต้ม2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยบง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ2รัฐบาลอนุบาล-ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยแหน2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านฮั่ว2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่กองวะ2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่จ๋อง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่ป้อก2รัฐบาล อนุบาล ประถม
โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่ลาน2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)2รัฐบาลอบุบาล- ม.3
โรงเรียนบ้านแม่อีไฮ2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่เทย2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่แนต2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโฮ่ง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านไร่2รัฐบาล-
โรงเรียนอนุบาลลี้2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา2รัฐบาล-
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา2รัฐบาล-