จังหวัดปทุมธานี   >>     อำเภอลำลูกกา (โรงเรียนทั้งหมด 51 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนกลางคลองสิบ2รัฐบาล-
โรงเรียนขจรเนติยุทธ2รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง2รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม2รัฐบาล-
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี2รัฐบาล-
โรงเรียนบุญญาทรศึกษา2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์2เอกชนอ.1- ม.3
โรงเรียนพัฒนาภาษาพรรณริณี0เอกชนทุกระดับ
โรงเรียนพัฒนาวิทยา2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร2รัฐบาล-
โรงเรียนมูลนิธิการศึกษาประชาเจริญ2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี2รัฐบาล-
โรงเรียนระเบียบวิทยา2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนร่วมจิตประสาท2รัฐบาล-
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์2รัฐบาลอนุบาล-ป.6
โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนวัดกลางคลองสี่2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดคลองชัน2รัฐบาลอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม2รัฐบาลป.1 - ม.3
โรงเรียนวัดดอนใหญ่2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดทศทิศ2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดธัญญะผล2รัฐบาลอนุบาล-ป.6
โรงเรียนวัดนิเทศน์2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดพืชอุดม2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดมงคลรัตน์2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดลาดสนุ่น2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดลานนา2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดสุวรรณ2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดอดิศร2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดเกตุประภา2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดโสภณาราม2รัฐบาล-
โรงเรียนศรีจิตรา2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนสวนอักษร2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนสีวลี2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนอนุบาลประทีป2เอกชนอ1-อ2
โรงเรียนอนุบาลประสานมิตร2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลลัดดาวรรณ2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลวนาเวศม์2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนเจริญดีวิทยา2รัฐบาล-
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา2รัฐบาล-
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี2รัฐบาล-
โรงเรียนไกรลาศศึกษา2เอกชนอ1-ป6