จังหวัดศรีสะเกษ   >>     อำเภอราษีไศล (โรงเรียนทั้งหมด 58 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา2รัฐบาล-
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)2รัฐบาล-
โรงเรียนด่านอุดมศึกษา2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านกอย2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านครั่ง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านคูสระ2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านจิก2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดงแดง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดู่ค้อ2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านด่านนอกดง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านตัง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านท่า2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย2รัฐบาลอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบากเรือ2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบึงหมอก2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปลาขาว2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านมะฟัก2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านมะยาง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านยาง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสร้างปี่2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองกก2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.2)2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองแค2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองโง้ง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)2รัฐบาลอนุบาล1 - ชั้นป.6
โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วย2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านฮ่องข่า2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเชือก2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเปือยขาม2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ2รัฐบาลอนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโก2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโกทา2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโนนตุ่น2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านไผ่2รัฐบาล-
โรงเรียนราษีไศล2รัฐบาล-
โรงเรียนส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)2รัฐบาลอนุบาล1-ป.6
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม2รัฐบาล-
โรงเรียนหวายคำวิทยา2รัฐบาล-
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล2รัฐบาล-
โรงเรียนเบญจประชาสรรค์2รัฐบาล-
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)2รัฐบาลอนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม2รัฐบาล-
โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม2รัฐบาล-