จังหวัดชลบุรี   >>     อำเภอพนัสนิคม (โรงเรียนทั้งหมด 58 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง(สว่างสุขุมสภาราษฎร์อุปถัมภ์)2รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์2รัฐบาล-
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม2รัฐบาล-
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม1รัฐบาล-
โรงเรียนบุญญวิทยาคาร2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนบ้านทรายมูล2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านน้ำซับ2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสระนา2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองขยาด2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองข่า2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองพรหม2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองยาง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์)2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองไผ่2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเนิน2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านไร่เสธ์2รัฐบาล-
โรงเรียนปิยพรพิทยา2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร2รัฐบาล-
โรงเรียนพระประสงค์2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนวัฒนานุศาสตร์2เอกชนอ1-ม3
โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดทรงธรรม2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดทุ่งเหียง2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดนากระรอก2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดนาวังหิน2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบ้านกลาง2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบ้านศาลา2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดป่าแก้ว2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง)2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดหนองสังข์2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502)2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดอัมพวนาราม2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์)2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร)2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดเนินตามาก2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดเนินสัก2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดแปลงเกต2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดโคกเพลาะ2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา)2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์2รัฐบาล-
โรงเรียนหัวถนนวิทยา2รัฐบาล-
โรงเรียนอนุบาลธนลักษณ์2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย2รัฐบาล-
โรงเรียนอุทกวิทยาคม2รัฐบาล-
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา422รัฐบาล-