จังหวัดชุมพร   >>     อำเภอปะทิว (โรงเรียนทั้งหมด 36 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์1รัฐบาลอนุบาล1 - มัธยมศึกษาปีที่3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านคอกม้า1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านชุมโค1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน1รัฐบาลอนุบาล 1-ป.6
โรงเรียนบ้านดอนทราย1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านถ้ำธง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์1รัฐบาลอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่น1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านน้ำพุ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบนไร่1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบางจาก1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบ่อสำโรง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปากคลอง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านวังช้าง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองผาก1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหินกบ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านไชยราช1รัฐบาล-
โรงเรียนปะทิววิทยา1รัฐบาล-
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดดอนกุฎี1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดดอนยาง1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบางแหวน1รัฐบาล-
โรงเรียนวัดปากด่าน1รัฐบาล-
โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล1รัฐบาลอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี1รัฐบาล-
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)1รัฐบาล-
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์1เอกชนอนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)1รัฐบาล-
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)1รัฐบาล-