จังหวัดนครราชสีมา   >>     อำเภอประทาย (โรงเรียนทั้งหมด 66 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร7รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนประทาย7รัฐบาล-
โรงเรียนช่องแมวพิทยา7รัฐบาล-
โรงเรียนดงเค็งศึกษา7เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี7รัฐบาล-
โรงเรียนดอนมัน7รัฐบาลชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)7รัฐบาล-
โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา7รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย7รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง7รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดอนวัว7รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี7รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านตลาดไทร7รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร7รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านประทาย7รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านฝาผนัง7รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านละเลิงหิน7รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านวังม่วง7รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหญ้าคา7รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองคอกควาย(คุรุประชานุสรณ์)7รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค7รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองพลวง7รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย7รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองแวง7รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองแสง7รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)7รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย7รัฐบาลอนาบาล 1 - ม.3
โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆฯ)7รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา7รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก7รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง7รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโนนสูง7รัฐบาล-
โรงเรียนประทาย7รัฐบาล-
โรงเรียนปราสาทหินนางรำ7รัฐบาล-
โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา7รัฐบาล-
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม7รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก7รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน7รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบ้านตำแย7รัฐบาลอนุบาล ถึง ม.3
โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์7รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง7รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว7รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม7รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบ้านหนองกก7รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม7รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม7รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบ้านหนองคู7รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง7รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น7รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว7รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ7รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง7รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ด7รัฐบาล-
โรงเรียนวัดปลักแรต7รัฐบาล-
โรงเรียนสระประดู่7รัฐบาล-
โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา7รัฐบาล-
โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา7รัฐบาล-
โรงเรียนหนองกรดวิทยา7รัฐบาล-
โรงเรียนหนองกุงวันชาติ7รัฐบาล-
โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง7รัฐบาล-
โรงเรียนอนุบาลจินดา7เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนอัมพวันวิทยา7รัฐบาล-
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)7รัฐบาล-
โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา7รัฐบาล-
โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองห่าง7รัฐบาลอนุบาล 1 - ป.6
โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี7รัฐบาลอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6