จังหวัดชัยภูมิ   >>     อำเภอบำเหน็จณรงค์ (โรงเรียนทั้งหมด 42 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนจอมแก้ววิทยา3รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา3รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)3รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)3รัฐบาล-
โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านกุดตาลาด3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคี3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านซับยาง3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านตาล3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองดง3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยทราย3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโคกแสว3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย3รัฐบาล-
โรงเรียนปากจาบวิทยา3รัฐบาล-
โรงเรียนมะนะศึกษา3เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนวังกะอาม3รัฐบาล-
โรงเรียนหนองกกสามัคคี3รัฐบาล-
โรงเรียนหนองประดู่วิทยา3รัฐบาล-
โรงเรียนหัวสระวิทยา3รัฐบาล-
โรงเรียนหินตั้งพิทยากร3รัฐบาล-
โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์3รัฐบาล-
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์3รัฐบาล-
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม3รัฐบาล-
โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย3รัฐบาล-
โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์3รัฐบาล-
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร3รัฐบาล-
โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร3รัฐบาล-