จังหวัดสมุทรปราการ   >>     อำเภอบางบ่อ (โรงเรียนทั้งหมด 40 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนคลองกระแซงเตย2รัฐบาล-
โรงเรียนคลองกันยา2รัฐบาล-
โรงเรียนคลองบ้านระกาศ2รัฐบาล-
โรงเรียนคลองพระยานาคราช2รัฐบาล-
โรงเรียนคลองสะบัดจาก2รัฐบาล-
โรงเรียนคลองหลุมลึก2รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนบางบ่อ2รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ2รัฐบาล-
โรงเรียนตลาดคลองสวน2รัฐบาล-
โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย2รัฐบาล-
โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า2รัฐบาล-
โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์2รัฐบาล-
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง2รัฐบาล-
โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดกาหลง2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดคอลาด2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดนาคราช2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบางบ่อ2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบางพลีน้อย2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบางเพรียง2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดลาดหวาย2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดสร่างโศก2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดสีล้ง2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดสุคันธาวาส2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดโคธาราม2รัฐบาล-
โรงเรียนสามัคคีวิทยา2เอกชนอ1-ม3
โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ (ประชาสรรค์)2รัฐบาล-
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์2รัฐบาล-
โรงเรียนอนุบาลพูลโภคผล2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร2รัฐบาล-
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี2รัฐบาล-
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน)2รัฐบาล-