จังหวัดนนทบุรี   >>     อำเภอบางบัวทอง (โรงเรียนทั้งหมด 38 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนกสิณธร2เอกชนอ1-อ6
โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา2รัฐบาล-
โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม2รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่2รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ2รัฐบาล-
โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา2รัฐบาล-
โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนนันทนวรวิทย์2เอกชนอ1-ม3
โรงเรียนบางคูลัด2รัฐบาล-
โรงเรียนบางบัวทอง2รัฐบาล-
โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง2เอกชนป1-ป6
โรงเรียนบ้านรัตนาธิเบศร์2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนประชารัฐบำรุง2รัฐบาล-
โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา2รัฐบาล-
โรงเรียนปิยะฉัตร2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนพระแม่สภลสงเคราะห์2เอกชนอ1-ม3
โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดมะเดื่อ2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดลำโพ2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)2รัฐบาล-
โรงเรียนศิริมงคลศึกษา2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี2รัฐบาลอนุบาล-มัธยมตอนต้น
โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน2รัฐบาล-
โรงเรียนสุเหร่าเขียว2รัฐบาล-
โรงเรียนอนุบาลจัตุพร2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลจิรดา2เอกชนอ1-ป5
โรงเรียนอนุบาลธนพร2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลประคองสุข2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลวรทัย2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์2รัฐบาล-
โรงเรียนเต็มรักศึกษา2รัฐบาล-
โรงเรียนเพทพิมานพิทยา2เอกชนอ1-ป2
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง2รัฐบาล-
โรงเรียนแสงประเสริฐ2รัฐบาล-