จังหวัดนครพนม   >>     อำเภอนาแก (โรงเรียนทั้งหมด 59 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน1รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก1รัฐบาล-
โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา1รัฐบาล-
โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล1รัฐบาล-
โรงเรียนธารน้ำใจ1รัฐบาล-
โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล1รัฐบาล-
โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี1รัฐบาลอนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนนาแกผุดงราชกิจเจริญ1รัฐบาล-
โรงเรียนนาแกพิทยาคม1รัฐบาล-
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านคำเม็ก1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านจอมมณี1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านจำปา1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดงดู่งาม1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดงอินำ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านดอนโทน1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนวิทยานุกูล)1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาคู่1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนางเลิศ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาป่งคอง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาเลียง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาเหนือ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาแกน้อย(หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอุปถัมภ์)1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาโสก1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อน1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปากบัง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านพิมานท่า1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 1641รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองกุง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช)1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองคอง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองยอ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองห้าง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแก้ง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแขนนาง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลญาโนอุปถัมภ์)1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์1รัฐบาล-
โรงเรียนพระซองวิทยาคาร1รัฐบาล-
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา1รัฐบาล-
โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา1รัฐบาล-
โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล1รัฐบาล-
โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง1รัฐบาล-
โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟนาแก1เอกชนอ1-ป5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)1รัฐบาล-