จังหวัดนครศรีธรรมราช   >>     อำเภอทุ่งสง (โรงเรียนทั้งหมด 65 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนกาญจนศึกษา2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม2รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง2รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง2รัฐบาล-
โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนวัดทุ่งควาย)2รัฐบาลอ.1- ม.3
โรงเรียนทุ่งสง2รัฐบาล-
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา2รัฐบาล-
โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านคลองขุด2รัฐบาลอ.1 - ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตูก2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านคอกช้าง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านจำปา2รัฐบาลอนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านชายคลอง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาป่าประชาสรรค์2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านนาพรุ2รัฐบาลประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเกิดผล2รัฐบาลก่อนประถม-ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านน้ำตก2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านน้ำพุ2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบนควน2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบ่อมอง2รัฐบาลระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านพูน2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านวังธน2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านวังยาว2รัฐบาลปฐมวัย-ปถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านวังเต่า2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม2รัฐบาลปฐมวัย-มัธยมต้น
โรงเรียนบ้านหนองท่อม2รัฐบาลป.1-ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลิง2รัฐบาลอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)2รัฐบาลอ.1 - ป.6
โรงเรียนบ้านหน้าเขา2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเกาะปราง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเกาะยวน2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเขาตาว2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านไสส้าน2รัฐบาล-
โรงเรียนมนต์หทัย2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนมหาราช 32รัฐบาล-
โรงเรียนรัตนศึกษา2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62รัฐบาล-
โรงเรียนวัดกะโสม2รัฐบาลอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดก้างปลา2รัฐบาลอนุบาล -ป.6
โรงเรียนวัดคงคาเจริญ2รัฐบาลอนุบาล ถึง ป.6
โรงเรียนวัดควนชม2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่2รัฐบาลปฐมวัย-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 1512รัฐบาล-
โรงเรียนวัดทุ่งส้าน2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดนิคมคีรี2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดวังขรี2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดวังหีบ2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดศิลาราย2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดเขากลาย2รัฐบาล-
โรงเรียนวัดเขาโร2รัฐบาล-
โรงเรียนสตรีทุ่งสง2รัฐบาล-
โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง2รัฐบาล-
โรงเรียนอนุบาลคำหง2รัฐบาล-
โรงเรียนอนุบาลคำแหง2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้ม2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้มค่ายเทพสตรีศรีสุนทร2เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนเจริญวัยวิทยา2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนเจริญวิทยา2เอกชนอ1-ม3
โรงเรียนเสริมปัญญา2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังยวน2รัฐบาลอนุบาล - ม.3