จังหวัดเชียงใหม่   >>     อำเภอดอยสะเก็ด (โรงเรียนทั้งหมด 39 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนชลประทานผาแตก1รัฐบาล-
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านท่ารั้ว1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบ่อหิน1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปางแดง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าขุย1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่างิ้ว1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าดู่1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าบง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าป้อง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าสักงาม1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าเสร้า1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าไผ่1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านม่วงโตน1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสันต้นดู่1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงใต้1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสันต้นแหน1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสันทราย1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเชิงดอย1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่ก๊ะ1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่หวาน1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน1รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม1รัฐบาล-
โรงเรียนอนุบาลร่มวรุณห์1เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลวิลาวัลย์1เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลสุมาลี1เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนอนุบาลเด่นดวง1เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา1รัฐบาล-
โรงเรียนแม่คือวิทยา1รัฐบาล-
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี1รัฐบาลอ.1-ม.3
โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่1เอกชนอ1-ป6